top of page
Tuhý líh tablety  350 g

Palivo pro vařič na tuhý líh. Lze jej také použít pro roztápění kamen nebo krbů.

Varování: Hořlavá tuhá látka. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovávejte/skladujte odděleně od dosahu možných zdrojů zapálení. Zamezte vdechování prachu/dýmu. Zabraňte styku s očima. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Použijte ochranné rukavice.  Balení  v kyblíku nebo  plastovém uzavíracím sáčku.

Tuhý líh tablety 350 g

99,00 KčCena
    bottom of page