Obchodní podmínky e-shopu

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.armpex.cz, jehož provozovatelem je Zdeněk Kalvoda, Vojice 176, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, IČ: 45530637, DIČ: CZ6306220536, adresa provozovny: Kumburský Újezd 47, 509 01 Nová Paka.
Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené provozovatelem e-shopu. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).
Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka. Zboží prodávané, pokud se nejedná o zboží nově vyrobené, je zbožím dlouhodobě skladovaným, což kupující bere na vědomí. Toto zboží může mít tyto nedostatky: nepevnost, poškození celistvosti, vady způsobené skladováním, opotřebení jednotlivých částí, odlišná barevnost, nesprávná konzistence, prošlé doby min. trvanlivosti, neúplnost souboru zboží apod., což kupující akceptuje. Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které kupujícího upozornil.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, s daty je zacházeno v souladu se zákonem na ochranu osobních dat č.101/2000 Sb.
U zboží typu oděvy a obuv je nutné uvést správné rozměry a velikosti.

III. Platební podmínky a expediční lhůty

Veškeré zboží, které je na skladě, je expedováno druhý až sedmý pracovní den po obdržení objednávky, v případě osobního odběru bude zboží připraveno během tří pracovních dnů a zákazník bude o možném odběru informován e-mailem.
V případě objednávek ze zahraničí může vzhledem na nutnost určení poštovného a celní odbavení zásilek dojít k prodloužení expediční lhůty o další dva až tři dny.
Provozovatel e-shopu  si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky.
Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem, nebo je nutné jeho objednání od výrobce, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky.Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován níže:

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny v České republice:
Česká pošta – balík na poštu 99,- Kč
Česká pošta – balík do ruky 99,- Kč
Osobní odběr v prodejně (Kumburský Újezd č. 47) 0,- Kč

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:
Dobírkou 140,- Kč
Při výběru této platby uhradíte částku v hotovosti při převzetí zásilky od České pošty.

Převodem z účtu 0,- Kč
Při zvolení této platby vyčkejte na zálohovou fakturu, kterou obdržíte na vámi uvedený e-mail. Prodávající je oprávněn odeslat zboží až po připsání částky kupní ceny včetně nákladů dopravy na jeho účet. Při této variantě kupující neplatí doběrečné.

Na prodejně 0,- Kč
V hotovosti nebo kartou.

Ze zahraničních zemí zasíláme pouze na dobírku na Slovensko.

Ke každé zásilce je přiložen dodací list. Uvedené ceny zboží v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně 21% DPH.

IV. Nedoručené zásilky

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.

Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné jako při prvním odeslání.
Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem.

Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. V tomto případě bude další nákup zákazníka v e-shopu možný pouze po zaplacení zboží předem převodem nebo složenkou. Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.

V. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny www.armpex.cz a právním řádem platným v České republice. Reklamační řád internetové prodejny je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VI. Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1  občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v  mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a  podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení je možné provést elektronicky e-mailem na eshop@armpex.cz nebo armpex@armpex.cz nebo telefonicky na +420 776 669 099.


VII. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech.

 • objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné a nelze je nahradit jiným modelem
 • objednanou velikost použitého zboží není možné sehnat
 • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje

V  případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v  nejkratším možném termínu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou na stránkách internetové prodejny, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Prodávající je v souladu s ustanovením § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oprávněn jednostranně změnit obchodní podmínky. V tomto případě o změnách neprodleně informuje kupujícího, který má právo změnu odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět.

Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2079 a násl.

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo písemně.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

Armpex.cz
Zdeněk Kalvoda
Kumburský Újezd 47
509 01 Nová Paka

Mobil: + 420 776 669 099
E-mail:  armpex@armpex.cz

Oznámení o závadách musí obsahovat:

 • jméno kupujícího
 • adresu
 • e-mail
 • číslo (datum) objednávky
 • podrobný popis závady (jak se závada projevuje, jaký má dopad na použitelnost zboží)
 • popis, jak závada vznikla
 • návrh řešení reklamace (výměna, oprava, vrácení peněz, jiné řešení)
 • číslo účtu v případě vrácení peněz

Do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží. (kopie faktury)

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací či způsobené běžným opotřebením. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci

V souladu s ustanovením § 1829 zákona č.89/2012 umožníme kupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží však musí být odesláno na adresu odesílatele v původním obalu, kompletní, nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku.

V případě, že se zákazník rozhodne zboží zaslat k výměně (např. špatně zvolená velikost zboží), hradí poštovné zásilky k nám a poštovné zásilky s vyměněným zbožím. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na poštovné zákazník. Pokud se zákazník rozhodne zboží vrátit bez udání důvodu, hradí náklady na poštovné spojené se zasláním.

Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí www.armpex.cz

UPOZORNĚNÍ: Vrácené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku!
Armpex.cz si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.